Intro til BitaBIZ aftalebetingelser

BitaBIZ drifter og hoster løsningen i henhold til Dansk og EU datalovgivning:

  • Kunden har ejerskab over alle registreringer, som kunden har indført og/eller oprettet i systemet.
  • BitaBIZ har ingen rettigheder til data modtaget eller genereret i forbindelse med denne aftales opfyldelse. De pågældende data må BitaBIZ alene anvende til brug for opfyldelse af denne aftalen.
  • BitaBIZ er forpligtet til, til enhver tid, at overholde gældende lovgivning, herunder særligt persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer)
  • Kunden har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at eksportere alle data og informationer, som er indført og/eller oprettet i det af BitaBIZ leverede system, til Excel eller lignende databasebehandlingsprogrammel. Værktøjer til at foretage sådan dataudtræk skal være tilgængelige for Kunden på ethvert tidspunkt.
  • BitaBIZ tilbyder support til alle kundens medarbejdere via online supportsystem.
  • Kunden skal kunne opsige denne aftale inden udgangen af et kvartal der er betalt for. Dvs. kundens opsigelsesvarsel er fra 1 dag – 90 dage afhængig af modtagelsestidspunktet.
  • BitaBIZ skal kun kunne opsige denne aftale j.f. abonnementsbetingelserne nedenfor afsnit 11.1.B.
  • Kunden er dækket af BitaBIZ databehandleraftale.

BitaBIZ almindelige abonnementsbetingelser (System1 pr. 31.12.2009)

1.0 Gældende abonnementsvilkår
1.1 For abonnementet gælder disse abonnementsbetingelser.
1.2 Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, kun af BitaBIZ.
1.3 Det offiielle sprog for disse betingelser er Dansk.

2.0 Rettigheder

Kunden opnår en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til den software (herefter betegnet software licence), der er udviklet og fremstillet af BitaBIZ og/eller andre, fra hvem BitaBIZ har fået rettighederne til at udstede underlicencer, i overensstemmelse med nærværende ”Generelle vilkår for software licenser” (herefter betegnet som nærværende vilkår).

3.0 Hardware

Software licenserne må kun anvendes på kundens egen hardware
og med den specifikke software.

4.0 Anvendelse/udbredelse af software licenser

Kunden er kun berettiget til at udnytte brugsretten til softwarelicensen i relation til sin forretning til at dække sine interne behov for behandling af data, og kunden må under ingen omstændigheder overdrage rettigheder til brugsretten til software licensen til tredje part.

5.0 Kopier

Kunden må på ingen måde kopiere software licensen eller dokumentation relateret hertil.

6.0 Abonnementsordning

6.1 Det påhviler kunden at tegne en abonnementsordning for softwarelicensen med BitaBIZ. Abonnementsordningen er obligatorisk og træder i kraft ved levering af systemet j.f § 17.
6.2 Det påhviler kunden at tegne vedligeholdelseskontrakt med en hardware leverandør eller på anden måde at sikre, at den nyeste version af styresystem og grafisk brugerflade forefindes på den/de PC’erer BitaBIZ produkt anvendes på.
6.3 BitaBIZ vil i overensstemmelse med god praksis inden for edb-branchen udarbejde nye udgaver af det leverede programmel, når rettelser af fejl gør det nødvendigt, eller BitaBIZ finder det hensigtsmæssigt at indarbejde forbedringer i programmellet. BitaBIZ skal informere om og tilbyde kunderne samtlige nye udgaver af det af abonnementsordning omfattede programmel.

7.0 Rettelser, ændringer etc.

7.1 Kunden må under ingen omstændigheder foretage rettelser, ændringer eller justeringer i software licensen, medmindre rettelserne, ændringerne eller justeringer skriftlig er accepteret af BitaBIZ.
7.2 Kunden må under ingen omstændigheder – direkte eller indirekte – foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere software licensen.
7.3 Forudsat at kunden har opnået den føromtalt skriftlige accept til at få foretaget rettelser, ændringer eller justeringer i software licensen, er det udelukkende BitaBIZ der må foretage disse ændringer af software licensen.

8.0 Rettigheder

Intet i nærværende vilkår skal opfattes eller fortolkes som en overdragelse af BitaBIZs rettigheder til software licensen inklusiv navnebeskyttet software, copyright, industriel design eller anden ejendomsret herunder generel, industriel og kommerciel knowhow, bortset fra den brugsret til software licensen, som kunden opnår i henhold til disse vilkår. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til software licensen forbliver hos BitaBIZ og/eller hos andre tredjepart fra hvem BitaBIZ har fået rettighederne til at udstede underlicenser.

9.0 Overdragelse

Kunden må ikke overdrage, lease, udlåne eller på anden måde stille software licensen og/eller dokumentation hertil til rådighed for tredje part uden BitaBIZ skriftlige accept.

10.0 Fortrolighed

Kunden skal behandle software licensen og al materiale relateret hertil fortroligt og tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dette.

11.0 Retsgyldighed

11.1 Den under nærværende vilkår tildelte licens forbliver gældende indtil:
a) kunden ikke længere anvender software licensen og dokumentationen i overensstemmelse med nærværende vilkår eller
b) BitaBIZ ophæver licensen på grund af kundens misligholdelse eller manglende evne til at opfylde hvilken som helst betingelse i nærværende vilkår. I tilfælde af, at kunden misligholder sine forpligtigelser i henhold til vilkår, og en sådan misligholdelse ikke er udbedret inden 10 dage efter modtagelse af et skriftligt påkrav herom fra BitaBIZ, er BitaBIZ berettiget til, uden yderligere varsel, at ophæve den aftale, ifølge hvilken kunden i overensstemmelse med nærværende vilkår har fået tildelt licensen.
11.2 De i afsnit 7, 9 og 12 beskrevne forpligtelser er gyldige efter ophøret af den under nærværende vilkår tildelte licens.
11.3 I tilfælde af ophør forpligter kunden sig til at returnere software licensen og al materiale relateret hertil til BitaBIZ, men er under ingen omstændigheder berettiget til tilbagebetaling af betaling for software licensen eller nogen form for erstatning på grund af ophør.

12.0 Copyright

Kunden er ikke berettiget til at ændre eller fjerne copyright, forretningshemmeligheder, patenter, varemærker, retsbeskyttelser. Og/eller andre juridiske meddelelser indeholdt i kopier af software licensen.

13.0 Ansvar

13.1 BitaBIZ er ansvarlig for:
a) at tildelingen af licensen er retmæssig
b) at software licensen på idriftsættelsesdagen og 90 dage frem (herefter betegnet ”Ansvarsperioden”) i det væsentligste er i overensstemmelse med den dokumentation, BitaBIZ har udarbejdet til software licensen. BitaBIZ er ikke ansvarlig for fejl i software licensen, såfremt sådanne fejl eller mangler optræder, som følge af, at andre parter end BitaBIZ har ændret i software licensen eller opstår på grund af en kombination med software fra en tredje part.

c) at løsningen/ softwarelicensen lever op til persondatalovens retningslinier vedr. korrekt behandling/ opbevaring af personfølsomme oplysninger.
13.2 BitaBIZ vil for egen regning forsvare ethvert rimeligt krav rejse af tredjepart mod kunden, som skyldes påstande om, at software licensen krænker patenter, copyright eller varemærker forudsat, at:
a) BitaBIZ omgående bliver orienteret skriftligt af kunden om enhver meddelelse om et sådan krav og alle forhandlinger, der kan føre til afgørelse eller kompromis, og
b) BitaBIZ har eneretten til at forsvare ethvert juridisk tiltag i forbindelse med et sådan krav og alle forhandlinger, der kan føre til afgørelse eller kompromis, og
c) Kunden samarbejder med BitaBIZ om at forsvare, afgøre eller indgå kompromis i forbindelse med et sådan krav. Kunden skal tillade, at BitaBIZ, for egen regning, skaffer kunden rettighederne til at forsætte brugen af software licensen eller sørger for, at software licensen bliver ikke-krænkende (forudsat at funktionaliteten af software licensen ikke adskiller sig væsentlig fra dokumentationen). Uagtet ovenstående bestemmelser er BitaBIZ ikke ansvarlig over for kunde, såfremt de frembragte krav vedrørende krænkelser af patenter, copyright eller varemærker er baseret på anvendelsen af software licensen i kombination med hardware/software og/eller udstryr, der ikke antages for at være anvendt i overensstemmelse med afsnit 2.0, eller hvis software licensen er anvendt i en applikation eller et miljø, til hvilket den ikke er designet, eller hvis software licensen jf. afsnit 6.2 er blevet rettet, ændret eller justeret.
13.3 Med mindre andet særskilt er aftalt med kunden, fralægger BitaBIZ sig al ansvar med undtagelse af de i afsnit 13.1 og 13.2 i nærværende vilkår omtalte forhold, hvad enten det er direkte eller indirekte, skriftligt eller mundtligt, for software licensen – herunder ethvert ansvar for en forretningsmæssig anvendelse med et bestemt formål. Den føromtalte ansvarsbestemmelse angiver BitaBIZs samlede ansvar i forbindelse med software licensen, herunder ethvert ansvar for misligholdelse af sine forpligtelser eller for krænkelser eller påståede krænkelser af patent, copyright, varemærker, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder til software licensen eller dennes anvendelse.
13.4 BitaBIZ er under ingen omstændigheder ansvarlig for specielle, tilfældige eller følgende skader – herunder, men ikke begrænset til manglende indtjening og/eller tab af data eller andet indirekte tab.
13.5 BitaBIZs totale ansvar under nærværende vilkår kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, kunden har betalt for software licensen.

14.0 Tredje parts software

I det omfang, der leveres software fra tredje part som en del af software licensen, vil software fra tredje part være underlagt de vilkår, der bliver fremsendt med den.

15.0 Uoverensstemmelser og lovvalg

15.1 Dansk lovgivning er gældende, ligesom dansk er det sprog, der anvendes under forhandlinger.
15.2 Med mindre andet er aftalt skal alle uoverensstemmelser vedrørende software licensen, dokumentation eller materiale relateret hertil eller nærværende vilkår afgøres ved forhandlinger eller, om nødvendigt, ved voldgift. Voldgiften sammensættes i overensstemmelse med ”reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitutet (Copenhagen Arbitration)”

16.0 Betaling

16.1 Abonnementet betaler et månedlig abonnementsvederlag for antal aktive brugere der er oprettet i systemet.
16.2 Det månedlige abonnementsvederlag betales i hele kundens levetid.
16.3 Abonnementet betales kvartalsvis forud og beregnes fra den aftalt faktureringsdato.
16.4 Kunden betaler for de Sms’er der sendes til BitaBIZ fra kundens medarbejdere og for de Sms’er der sendes til kundens medarbejdere fra BitaBIZ. SMS kommunikation betales kvartalsvis bagud.
16.5 Betaling anses for rettidig såfremt den er modtaget senest 14 dage efter fakturadato.
16.6 afsnit slettet – se nedenfor.
16.7 Der henvises til BitaBIZ officielle opdaterede prisliste.

17.0 Levering

17.1 Der er ingen særskilt installations- eller opstartsomkostninger for kunden. Det er gratis at oprette brugere i systemet. Der faktureres udelukkende baseret på antal aktive brugere oprettet i systemet.
17.2 Systemet er leveret til kunden når BitaBIZ har oprettet en virksomhedskonto til kunden i BitaBIZ systemet. Samt opretter en administrator i systemet for kunden. Administratoren kan oprette kundens medarbejdere i systemet, samt tildele medarbejderne roller i systemet. Når en medarbejder oprettes i systemet udsendes automatisk en velkomst e-mail til brugeren indeholdende instruktion til at komme i gang med systemet og brugernavn og adgangskode. Der udleveres en brugervejledning til administrator, som udførligt beskriver hvordan systemet skal administreres.

17.3 BitaBIZ yder gratis support via supportsystemet til alle kundens oprettede aktive brugere.

 

18.0 Prisregulering
Abonnementsvederlaget pristalsreguleres efter de af Danmarks statistik offentliggjorte januar- og juli nettopristal. Ændringen regulerer abonnementsvederlaget fra nærmeste følgende 1. april eller 1. oktober.

*************** BitaBIZ almindelige abonnementsbetingelser (System1 pr. 31.12.2009) ****************

 

Ændringer/ historik over ændringer af betingelserne System1 pr. 31.12.2009:

 

Formuleringen/ paragraffen:

 

16.1 Abonnementet betaler et månedlig abonnementsvederlag for de moduler der er leveret adgang til. Abonnementsvederlaget er baseret på antal medarbejder der har adgang til et modul.

Er den 02.12.2013 ændret til:

16.1 Abonnementet betaler et månedlig abonnementsvederlag for antal aktive brugere der er oprettet i systemet.

**********************************************************

Den 02.12.2013 blev afsnit “C” tilføjet til section 13.1.

13.1 BitaBIZ er ansvarlig for:

c) at løsningen/ softwarelicensen lever op til persondatalovens retningslinier vedr. korrekt behandling/ opbevaring af personfølsomme oplysninger.

**********************************************************

Den 02.12.2013 blev afsnit 16.6 slettet fra betingelserne:

16.6 Service og uddannelse betales efter regning efter ydelsen er leveret. Der faktureres per påbegyndt time ved uddannelse og service hos kunden og per påbegyndt 10 minutter ved uddannelse og service via telefonen.

**********************************************************

Den 02.12.2013 blet afsnit 17.3 tilføjet:

17.3 BitaBIZ yder gratis support via supportsystemet (email support) til alle kundens oprettede aktive brugere.

**********************************************************

Formuleringen/ paragraffen:

17.1 Der er ingen særskilt installations- eller opstartsomkostninger for kunden. Det er gratis at oprette brugere i systemet. Der faktureres udelukkende baseret på adgang til moduler.

Er den 02.12.2013 ændret til:

17.1 Der er ingen særskilt installations- eller opstartsomkostninger for kunden. Det er gratis at oprette brugere i systemet. Der faktureres udelukkende baseret på antal aktive brugere oprettet i systemet.

**********************************************************